Praktijkregels

Graag brengen wij u op de hoogte van onze huisregels. Deze regels stellen ons in staat onze werkwijze goed te organiseren en voorkomen misverstanden in de communicatie.

IJsselstate Tandartsen biedt u
 • Openingstijden van maandag t/m donderdag 07.30 uur tot 20.30 uur en vrijdag van 7.30 tot 14.00.
 • Duidelijke afspraakplanning met zo kort mogelijke wachttijden.
 • Afspraak- en controletermijn en als service een herinnering via e-mail.
 • Geprotocolleerde behandeling volgens de laatste wetenschappelijke inzichten.
 • Behandelingen vinden plaats met moderne apparatuur en de beste materialen.
 • Hoog opgeleide tandartsen en medewerkers.
 • Klant-tevredenheidsonderzoek om zodoende de service te kunnen blijven verbeteren.
 • Onze rekening ontvangt u via e-mail of per post, direct van onze eigen praktijk. Tevens is mogelijk om uw factuur direct te voldoen dmv ons pinautomaat.
 • Wij kunnen voorafgaande aan een behandeling hoger dan 250,00 Euro een begroting voor u opstellen, zodat u op de hoogte bent van de verrichtingen en kosten.
IJsselstate Tandartsen vraagt van u
 • Vijf minuten voor de afgesproken behandeltijd aanwezig te zijn in de praktijk.
 • De kosten voor de intake van personen >18 jaar direct (cash of per pin) te voldoen. De nota kunt u vervolgens bij uw verzekeraar indienen. Afhankelijk van uw verzekering worden de kosten vergoed.
 • Uw afspraak na te komen of minimaal 48 uur van tevoren te annuleren. Wanneer u uw afspraak niet bent nagekomen of op het laatste moment hebt afgezegd dan zijn wij genoodzaakt kosten in rekening te brengen voor de gereserveerde behandeltijd, behandelkamer en tandheelkundig team. Herhaling leidt tot uitschrijving.
 • Wijzigingen in uw persoons- en adresgegevens tijdig aan ons door te geven. info@ijsselstate.nl
 • Legitimatiebewijs (ID) met daarop burgerservicenummer (BSN) is verplicht.
 • Uw zorgverzekeringsbewijs eenmalig te overhandigen ter verificatie.
 • Indien u geen gebruik wenst te maken van de service om uw behandeling voor vergoeding in te dienen bij uw zorgverzekering dan bent u genoodzaakt uw factuur na afloop van uw behandeling middels PIN betaling te voldoen.
 • Indien u uw factuur niet op tijd betaalt en er een incassotraject gestart dient te worden verliest u het recht op onze service om uw behandeling op factuur te ontvangen en dient u altijd direct na afloop van uw behandeling middels PIN te betalen.
 • Indien uw factuur wordt overgedragen aan een deurwaarder is het niet meer mogelijk om een reguliere tandarts en/of mondhygiënist afspraak te maken. Wij zullen u dan alleen bij acute pijnklacht behandelen tegen directe betaling per PIN na afloop van de behandeling.
 • Agressief gedrag, verbaal of anderszins wordt niet getolereerd.
 • Indien u meer dan 2 jaar onze praktijk niet bezocht heeft voor uw periodieke controle ontvangt u een herinneringsbrief van ons. Mocht u hier geen reactie op geven dan volgt eventueel uitschrijving van de praktijk.

 

NB: Indien u een van deze bovenstaande regels/ afspraken niet in acht neemt of zich een onregelmatigheid van enige andere aard voordoet behoudt IJsselstate Tandartsen zich het recht voor de behandeling van u als patiënt af te breken en heeft onmiddellijke uitschrijving tot gevolg. Tussentijds kunt u dan nog uitsluitend aanspraak maken op spoedeisende tandheelkundige zorg van IJsselstate Tandartsen tot het moment dat u een andere tandarts/ zorgverlener heeft gevonden en op voorwaarde dat u de factuur middels PIN-betaling aan de receptie afrekent.

Betalingsvoorwaarden Payt

 

De facturatie

Niet verzekerde gedeelte van uw rekening
Onze rekening ontvangt u via e-mail of per post, direct van onze eigen praktijk. U krijgt een gespecificeerde rekening waarin u precies kunt zien welk gedeelte wordt vergoed door de zorgverzekeraar en welk gedeelte u zelf nog moet voldoen. Deze rekening kunt u eenvoudig via iDEAL betalen. Daarnaast heeft u de mogelijkheid om in uw eigen online omgeving eventuele vragen te stellen en de pdf van uw rekening te downloaden.

Indien de nota’s niet via de reguliere incasso geïncasseerd kunnen worden en er wordt overgegaan tot een gerechtelijk deurwaarderstraject worden de nota’s overgedragen aan Medicas incassojuristen. 
U vindt de voorwaarden van Medicas incassojuristen op https://medicas.net/Betalingsvoorwaarden/.

Voorkom extra kosten en neem bij betalingsproblemen áltijd contact op met onze administratie. 

Verzekerde gedeelte van uw rekening
Wij dienen alle behandelingen in bij de zorgverzekeraars, tenzij u er heel specifiek om heeft gevraagd om dat niet te doen. Op de rekening die u van ons ontvangt wordt dus reeds vermeld of en zo ja welk deel door uw zorgverzekeraar wordt vergoed. Heeft u een vraag over uw vergoeding door uw verzekeraar? Neemt u dan direct contact op met uw eigen verzekeraar.

Informatieblad bewindvoering


Tijdens de intake afspraak is er gekeken welke behandeling het meest noodzakelijk is. Voor deze behandeling zullen wij u per e-mail een begroting doen toekomen. Deze begroting wordt opgesteld, zodat u deze zelf kunt voorleggen aan uw bewindvoerder.

Wij adviseren u om per e-mail akkoord te vragen aan uw bewindvoerder. Dit omdat wij alleen na een schriftelijk akkoord van uw bewindvoerder een afspraak voor behandeling inplannen. 

U dient zelf zorg te dragen voor een schriftelijk akkoord op deze begroting. Nadat wij van u óf van uw bewindvoerder een schriftelijk akkoord op de begroting hebben ontvangen, zullen wij telefonisch contact met u opnemen om de behandelafspraak in te plannen.

Het schriftelijke akkoord voor behandeling kunt u óf uw bewindvoerder mailen naar: info@ijsselstate.nl 

Verhinderd
De praktijk hanteert een duidelijk beleid tot het niet nakomen of te laat afzeggen van afspraken. Indien u uw afspraken herhaaldelijk niet nakomt of te laat afzegt is er voor ons geen basis voor een goede behandelrelatie en zullen wij na een waarschuwing overgaan tot uitschrijving bij de praktijk. 

Spoed en pijnklachten
Indien u contact met ons opneemt voor het behandelen van een pijnklacht, houdt u er dan rekening mee dat spoedbehandelingen worden uitgevoerd tegen contante betaling (houd rekening met € 250) of ná schriftelijke goedkeuring van uw bewindvoerder. 
Bij spoedbehandelingen vragen wij een schriftelijke goedkeuring voor € 250 (let op; er kan van te voren géén begroting worden opgesteld).

Uw mening telt

Wij vinden het erg belangrijk om te weten hoe u uw bezoek aan IJsselstate Tandartsen heeft ervaren.
Bent u tevreden? Dan zijn wij blij met uw compliment.
Bent u niet tevreden? Dan doen wij graag ons best om daar wat aan te doen.
 

Klacht of onvrede
Bespreek uw onvrede eerst met de direct betrokkenen; tandarts, assistent of receptionist. Op deze manier geeft u deze de gelegenheid iets te herstellen of te verbeteren.

Een klacht bespreken met de direct betrokkene is niet altijd even makkelijk. Wilt u hulp bij het aan gaan van zo’n gesprek neem dan contact op met de praktijk en vraag om advies.
Er zal op een speciaal hiervoor ontworpen formulier een ‘registratie ter verbetering’ gedaan worden. Deze registratie wordt intern besproken met de betrokkene dan wel met het gehele (tandheelkundig) team. Uw ontvangt altijd een reactie.
Uw opmerkingen worden ter verbetering voorgelegd aan het tandheelkundig team. Uw verbeterpunten worden in een commissie besproken om te bezien of er op korte of langere termijn iets aan gedaan kan worden.
Jaarlijks onderzoekt IJsselstate Tandartsen de tevredenheid van haar patiënten en medewerkers middels enquêtes en werkt op deze manier aan verbetering en optimalisatie.

TIP: U kunt uw klacht/ verbeterpunt ook per post of email verzenden naar IJsselstate Tandartsen.

Piersonstraat 3
6951 BD Dieren
0313 416 560
info@ijsselstate.nl
 

Klachtencommissie
IJsselstate Tandartsen is aangesloten bij de ANT (Associatie Nederlandse Tandartsen) . Hier kunt u uw klacht ook schriftelijk indienen bij de klachtencommissie.

Deze commissie is onafhankelijk. Zij onderzoeken uw klacht en geeft u de gelegenheid uw klacht toe te lichten in een hoorzitting. Tijdens deze zitting wordt ook degene over wie u een klacht heeft ingediend gehoord. De commissie doet een uitspraak of uw klacht wel of niet gegrond is.

Privacy Regelement

 

Artikel 1. Algemeen
IJsselstate tandartsen zorgt ervoor dat met (bijzondere) Persoonsgegevens van patiënten zorgvuldig wordt omgegaan. Wij houden ons aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Met dit Privacyreglement willen wij u nader informeren over ons beleid.

Artikel 2. Definities
Voor alle duidelijkheid geven wij kort aan wat wij met bepaalde termen bedoelen:
1. Persoonsgegevens: alle gegevens door middel waarvan de patiënt kan worden geïdentificeerd.
2. Verantwoordelijke: de verwerkingsverantwoordelijke, zoals bedoeld in artikel 4 lid 7 van de Verordening. Voor dit privacyreglement de tandartsenpraktijk.
3. Verwerking/Verwerken: een bewerking van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van Persoonsgegevens.
4. Verwerker: degene die ten behoeve van de tandartsenpraktijk voor de Verwerking van Persoonsgegevens zorgdraagt, zonder aan zijn rechtstreeks gezag te zijn onderworpen, zoals hulppersonen die door de Verantwoordelijke zijn ingehuurd.
5. Betrokkene: degene op wie de Persoonsgegevens betrekking hebben, in het algemeen de patiënt.
6. Uitvoeringswet: de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming.
7. Verordening: verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (PbEU 2016, L 119).  
8. Privacyreglement: dit document.
9. Gepseudonomiseerde gegevens: Persoonsgegevens die niet meer aan een specifieke betrokkene kunnen worden gekoppeld zonder dat er aanvullende gegevens worden gebruikt. Deze aanvullende gegevens worden dusdanig bewaard dat zij niet gekoppeld kunnen worden aan een te identificeren persoon.

Artikel 3. Hoe komen we aan de gegevens?
Persoonsgegevens zijn afkomstig of afgeleid van gegevens die mondeling en schriftelijk worden verstrekt door de Betrokkene of diens wettelijke vertegenwoordiger. Persoonsgegevens kunnen daarnaast worden verstrekt door de zorgverzekeraar, de huisarts, andere behandelaars, specialisten, hulpverleners of andere dan de voornoemde personen of instanties.

Artikel 4. Hoe en waarom verwerken wij gegevens?
1. Verwerking gebeurt op een wijze die ten aanzien van de Betrokkene rechtmatig, behoorlijk en transparant is. Daarnaast geschiedt de verzameling van Persoonsgegevens voor bepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden. De Verwerking ervan geschiedt niet op een met die doeleinden onverenigbare wijze.
2. De Verwerking met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden wordt niet als onverenigbaar met de oorspronkelijke doeleinden beschouwd.
3. De Verwerking is alleen rechtmatig indien en voor zover aan ten minste een van de onderstaande voorwaarden is voldaan:
a. Toestemming van de Betrokkene;
b. Het aangaan en uitvoeren van een behandeling(sovereenkomst);
c. Het vrijwaren van een vitaal belang van de Betrokkene, zoals noodgevallen;
d. Het behartigen van een gerechtvaardigd belang van de Verantwoordelijke of van een derde (bijvoorbeeld de bedrijfscontinuïteit);
e. Noodzaak om een wettelijke verplichting of een overeenkomst met de Betrokkene na te komen.
4. Persoonsgegevens worden slechts Verwerkt voor zover zij gelet op de doeleinden waarvoor zij worden Verwerkt toereikend, ter zake dienend en beperkt zijn tot wat noodzakelijk is.
5. De tandartsenpraktijk verwerkt Persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a. Behandeling van de Betrokkene;

b. Informeren en contacteren van Betrokkene(n);

c. Financiële administratie;

d. Goede werking van de website.

e. Digitaal fotomateriaal / röntgenfoto’s / gebitsmodellen in het kader van registraties, onderzoek, educatie of publicatie in wetenschappelijke presentaties en/of vakliteratuur onherkenbaar te mogen gebruiken.

Artikel 5. Voorwaarden voor toestemming
1. De Verantwoordelijke kan aantonen dat de Betrokkene toestemming heeft gegeven voor de Verwerking.
2. De Betrokkene kan een gegeven toestemming altijd weer intrekken.

Artikel 6. Andere gegevens
Geanonimiseerde gegevens vallen niet onder de werking van dit Privacyreglement.

Artikel 7. Om welke gegevens gaat het?
Verwerking kan zien op de volgende gegevenscategorieën:
a. Naam, voornamen, voorletters, titel, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens, alsmede betaalgegevens van de Betrokkene;
b. Een administratienummer dat geen andere informatie bevat dan onder a;
c. Gegevens als bedoeld onder a, van de ouders, voogden of verzorgers van minderjarige Betrokkenen;
d. Gegevens als bedoeld onder a van de gezins- of familieleden van de Betrokkene alsmede anderen die over het welzijn en de gezondheid van de Betrokkene worden ingelicht;
e. Informatie over de gezondheidstoestand van de Betrokkene en ingeval van erfelijke aandoeningen diens gezins- en familieleden;
f. Andere bijzondere Persoonsgegevens met het oog op de goede behandeling of verzorging van de Betrokkene;
g. Informatie over de gevolgde en te volgen behandeling van de Betrokkene alsmede de verstrekte medicamenten of voorzieningen;
h. Informatie over het berekenen, vastleggen en innen van de vergoeding;
i. Informatie over de verzekering van de Betrokkene;
j. Andere gegevens die noodzakelijk zijn voor de behandeling.

Artikel 8. Informatieplicht
1. Voordat de Verantwoordelijke Persoonsgegevens Verwerkt, deelt hij de Betrokkene en/of diens wettelijke vertegenwoordiger mee:
a. Wie verantwoordelijk is voor de verwerking met contactgegevens;
b. Waarom bepaalde, concrete Persoonsgegevens Verwerkt zullen worden;
c. Indien van toepassing, de contactgegevens van de functionaris voor de gegevensbescherming;
d. Op welke manier de Persoonsgegevens worden Verwerkt;
e. De periode gedurende welke de Persoonsgegevens zullen worden opgeslagen, of, indien dat niet mogelijk is, de criteria ter bepaling van die termijn;
f. Alle andere informatie die met het oog op de zorgvuldigheid moet worden verstrekt. Dat betekent ook: Des te gevoeliger de Persoonsgegevens die de Verantwoordelijke wil Verwerken, des te grondiger er moet worden geïnformeerd.
2. Als Persoonsgegevens via een derde worden opgevraagd, of aan een derde worden geleverd, dan wordt op dezelfde wijze voldaan aan de informatieplicht, vóórdat de Persoonsgegevens worden verkregen of geleverd, tenzij dit alleen met een onevenredige inspanning kan worden gedaan.

Artikel 9. Recht op inzage
1. De Betrokkene heeft het recht om diens Persoonsgegevens in te zien en kan de volgende gegevens opvragen:
a. Een omschrijving van het doel of de doeleinden van de Verwerking van Persoonsgegevens;
b. Alle beschikbare gegevens omtrent de herkomst van de Persoonsgegevens;
c. De categorieën van gegevens waarop de Verwerking betrekking heeft;
d. Een overzicht van ontvangers of categorieën van ontvangers die de Persoonsgegevens hebben ontvangen;
e. Indien mogelijk, de periode gedurende welke de Persoonsgegevens naar verwachting zullen worden opgeslagen, of indien dat niet mogelijk is, de criteria om die termijn te bepalen;
f. Dat de Betrokkene het recht op rectificatie, het recht op gegevenswissing en het recht op beperking van de verwerking heeft.
2. Een verzoek om inzage kan op grond van de volgende redenen worden afgewezen:
a. De verzoeker is geen Betrokkene of zijn/haar verzoek heeft geen betrekking op gegevens die alleen op de verzoeker betrekking hebben;
b. De verzoeker heeft de leeftijd van 16 jaar nog niet bereikt en/of is onder curatele is gesteld. In dat geval kan alleen de wettelijk vertegenwoordiger het verzoek doen;
c. Verantwoordelijke heeft reeds kortgeleden aan een vergelijkbaar verzoek van dezelfde verzoeker gehoor gegeven;
d. Bescherming van de Betrokkene of van de rechten en vrijheden van anderen;
e. Vanwege de veiligheid van de staat, en/of de voorkoming, opsporing en vervolging van strafbare feiten.

Artikel 10. Overige rechten
1. De Betrokkene heeft te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de Verwerking van Persoonsgegevens die hem betreffen. De Verwerking wordt bij bezwaar gestaakt door de Verantwoordelijke.
2. De Betrokkene heeft het recht om van de Verantwoordelijke onverwijld rectificatie van hem betreffende onjuiste Persoonsgegevens te verkrijgen.
3. De Betrokkene heeft het recht van de Verantwoordelijke zonder onredelijke vertraging wissing van hem betreffende Persoonsgegevens te verkrijgen.
Daarnaast is de Verantwoordelijke verplicht zonder onredelijke vertraging  gegevens te wissen wanneer de Betrokkene zijn toestemming heeft ingetrokken of de Verantwoordelijke de Persoonsgegevens niet langer nodig heeft voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld.
4. De Betrokkene heeft indien de juistheid van de Persoonsgegevens door hem wordt betwist het recht van de Verantwoordelijke om beperking van de Verwerking te verkrijgen.
5. De Betrokkene heeft het recht de hem betreffende Persoongegevens, die hij aan de Verantwoordelijke heeft verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen.

Artikel 11. De uitoefening van rechten door Betrokkene
De Verantwoordelijke neemt passende maatregelen zodat de Betrokkene de communicatie of informatie omtrent de rechten zoals beschreven in dit Privacyreglement op een beknopte, transparante en toegankelijke wijze en in duidelijke bewoordingen ontvangt.  

Artikel 12. Toegang tot en ontvangers van Persoonsgegevens
1. Toegang tot Persoonsgegevens hebben in beginsel slechts degenen die rechtstreeks betrokken zijn bij de uitvoering van de behandeling van de Betrokkene, voor zover die toegang nodig is voor hun werkzaamheden.
2. Wanneer een Verwerking namens de Verantwoordelijke wordt verricht, doet de Verantwoordelijke uitsluitend een beroep op Verwerkers die afdoende garanties afgeven dat de Persoonsgegevens worden Verwerkt conform de Verordening, de Uitvoeringswet of daarop gebaseerde regelgeving.
3. Voor het overige kunnen aan de volgende personen en instanties toegang worden verleend/Persoonsgegevens worden verstrekt:
a. Onderzoekers als bedoeld in artikel 7:458 van het Burgerlijk Wetboek;
b. Zorgverzekeraars voor zover noodzakelijk met het oog op de verplichtingen uit de verzekeringsovereenkomst;
c. Derden die belast zijn met het innen van vorderingen voor zover toegang/verstrekking noodzakelijk is en het geen medische gegevens betreft;
d. Anderen, wanneer de grondslag van de Verwerkte gegevens is:
(i) Toestemming van de Betrokkene;
(ii) Een noodzaak om een wettelijke verplichting na te komen;
(iii) Het vrijwaren van een vitaal belang van de Betrokkene.
e. Anderen, wanneer de verdere Verwerking voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden geschiedt, indien de Verantwoordelijke de nodige maatregelen heeft getroffen om te zorgen dat verdere Verwerking uitsluitend ten behoeve van deze doeleinden geschiedt.

Artikel 13. Register
De Verantwoordelijke houdt een register bij van de verwerkingsactiviteiten die onder haar verantwoordelijkheid plaatsvindt. Dit register bevat de volgende gegevens:
a. De naam en contactgegevens van de Verantwoordelijke en, indien van toepassing, van de functionaris voor de gegevensbescherming;
b. De verwerkingsdoeleinden;
c. De categorieën van gegevens waarop de Verwerking betrekking heeft;
d. De categorieën van ontvangers aan wie Peroonsgegevens worden verstrekt;
e. Indien mogelijk, de beoogde termijn waarbinnen de Persoonsgegevens moeten worden gewist;
f. Indien mogelijk, een beschrijving van de getroffen technische en organisatorische maatregelen.


Artikel 14. Melding inbreuk
1. Indien een inbreuk in verband met Persoonsgegevens heeft plaatsgevonden deelt de Verantwoordelijke dit -indien en voor zover wettelijk vereist- zo spoedig mogelijk nadat zij hiervan op de hoogte is mee aan de Betrokkene en de Autoriteit Persoonsgegevens.
2. De in het eerste lid bedoelde melding bevat ten minste:
a. De aard van de inbreuk;
b. De waarschijnlijk gevolgen van de inbreuk;
c. De maatregelen die de Verantwoordelijke als gevolg van de inbreuk heeft getroffen;
d. Een contactpunt voor meer informatie.

Artikel 15. Bewaartermijnen
1. Medische gegevens die zijn verkregen om een behandelingsovereenkomst aan te gaan of te vervullen worden 15 jaar bewaard. De Verantwoordelijke is niet gehouden tot langere bewaartermijnen dan bij wet, in het bijzonder artikel 7:454 lid 3 van het Burgerlijke Wetboek, verplicht.
2. Andere Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij werden Verwerkt. Als die Persoonsgegevens niet langer nodig zijn, worden ze verwijderd.

Artikel 16. Geheimhouding
1. De Verantwoordelijke, de Verwerker en iedereen die onder gezag van de Verantwoordelijke toegang heeft tot Persoonsgegevens, zijn verplicht tot geheimhouding van de Persoonsgegevens.
2. Gegevens met betrekking tot de gezondheid van Betrokkene(n) worden als ‘bijzondere Persoonsgegevens’ aangemerkt. Voor het Verwerken van bijzondere Persoonsgegevens geldt dat iedereen die ze Verwerkt een geheimhoudingsplicht heeft. Deze vloeit voort uit het ambt, het beroep of uit de arbeidsovereenkomst van diegene.

Artikel 17. Beveiliging
1. De Verantwoordelijke moet zorgen voor passende technische en organisatorische maatregelen om Persoonsgegevens te beveiligen. 
2. ‘Passend’ betekent dat de beveiligingsmaatregelen die getroffen worden passen bij het risico dat de Persoonsgegevens onzorgvuldig of onrechtmatig (verder) worden Verwerkt en de schade die daaruit voort zou vloeien. De getroffen maatregelen moeten ervoor zorgen dat:
a. Uitsluitend bevoegde personen toegang tot Persoonsgegevens hebben;
b. De Persoonsgegevens correct zijn en niet verloren gaan;
c. De Persoonsgegevens zonder belemmering beschikbaar zijn voor rechtmatige Verwerking volgens de afspraken binnen de organisatie.
3. In alle gevallen draagt de Verantwoordelijke zorg voor het informatiebeveiligingsbeleid en draagt dit beleid uit binnen de tandartsenpraktijk.


Artikel 18. Slotbepalingen
1. De Verantwoordelijke aanvaardt niet meer verplichtingen dan hetgeen waartoe hij op grond van de wet gehouden is, tenzij schriftelijk anders overeengekomen met de Betrokkene.
2. De Betrokkene heeft het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.
3. Wijzigingen in dit Privacyreglement worden aangebracht door de Verantwoordelijke. De wijzigingen in het Privacyreglement zijn van kracht ten opzichte van Betrokkene(n) nadat Betrokkene(n) van de wijziging op de hoogte zijn gesteld.
4. Dit Privacyreglement is per 25 mei 2018 in werking getreden en bij de tandartsenpraktijk in te zien.

Het Middelhovenfonds

 

Het Middelhovenfonds biedt inwoners van Dieren, Spankeren en Laag Soeren financiële ondersteuning bij kostbare behandelingen en ondersteunende middelen op het advies van hun behandelaar.

Bent u inwoner van Dieren, Spankeren of Laag Soeren?
Heeft u een advies gekregen van uw behandelaar waardoor u uitgaven moet doen die u niet kunt betalen? Dan helpt het Middelhovenfonds u graag verder.

Waarvoor kunt u bij het fonds terecht?

Helaas is het niet mogelijk om alle inwoners van Dieren, Spankeren en Laag Soeren te helpen. Daarom zijn er vanuit het fonds enkele regels opgesteld:

 • U woont tenminste één jaar en zes maanden in één van de drie dorpen
 • Na de vergoeding van uw zorgverzekering en de gemeente is er nog een bedrag dat niet vergoed wordt of uw aanvraag bij deze instanties is afgewezen.
 • U heeft een prijsopgave ontvangen van de leverancier en/of behandelaar.

 

Kunt u de vragen hierboven met ja beantwoorden? Dan kunt u een aanvraag bij het Middelhovenfonds doen. U vraagt bij uw behandelaar het aanvraagformulier voor hulp van het Middelhovenfonds. U vult de aanvraag in en stuurt het met een toelichting van de behandelaar, brieven van zorgverzekeraar en de gemeente naar:

Secretariaat Middelhovenfonds
Postbus 80
6950 AB Dieren

Meer informatie over het Middelhovenfonds vindt u op www.middelhovenfonds.nl.