Praktijkregels

Graag brengen wij u op de hoogte van onze huisregels. Deze regels stellen ons in staat onze werkwijze goed te organiseren en voorkomen misverstanden in de communicatie.

IJsselstate Tandartsen biedt u
 • Openingstijden van maandag t/m donderdag 07.30 uur tot 20.30 uur en vrijdag van 7.30 tot 14.00.
 • Duidelijke afspraakplanning met zo kort mogelijke wachttijden.
 • Afspraak- en controletermijn en als service een herinnering via e-mail.
 • Geprotocolleerde behandeling volgens de laatste wetenschappelijke inzichten.
 • Behandelingen vinden plaats met moderne apparatuur en de beste materialen.
 • Hoog opgeleide tandartsen en medewerkers.
 • Klant-tevredenheidsonderzoek om zodoende de service te kunnen blijven verbeteren.
 • Onze facturen worden rechtstreeks naar factureringsbedrijf  Fa-med worden gezonden. Tevens is mogelijk om uw factuur direct te voldoen dmv ons pinautomaat.
 • Wij kunnen voorafgaande aan een behandeling hoger dan 250,00 Euro een begroting voor u opstellen, zodat u op de hoogte bent van de verrichtingen en kosten.
IJsselstate Tandartsen vraagt van u
 • Vijf minuten voor de afgesproken behandeltijd aanwezig te zijn in de praktijk.
 • De kosten voor de intake van personen >18 jaar direct (cash of per pin) te voldoen. De nota kunt u vervolgens bij uw verzekeraar indienen. Afhankelijk van uw verzekering worden de kosten vergoed.
 • Uw afspraak na te komen of minimaal 48 uur van tevoren te annuleren. Wanneer u uw afspraak niet bent nagekomen of op het laatste moment hebt afgezegd dan zijn wij genoodzaakt kosten in rekening te brengen voor de gereserveerde behandeltijd, behandelkamer en tandheelkundig team. Herhaling leidt tot uitschrijving.
 • Wijzigingen in uw persoons- en adresgegevens tijdig aan ons door te geven. info@ijsselstate.nl
 • Legitimatiebewijs (ID) met daarop burgerservicenummer (BSN) is verplicht.
 • Uw zorgverzekeringsbewijs eenmalig te overhandigen ter verificatie t.b.v. het factureringsbedrijf.
 • Indien u geen gebruik wenst te maken van de service van het factureringsbedrijf Fa-med, dan bent u genoodzaakt uw factuur na afloop van uw behandeling middels PIN betaling te voldoen.
 • Enkele-verzekerden krijgen de factuur van IJsselstate Tandartsen rechtstreeks via Fa-med aangeleverd. Reden: Fa-med heeft met enkele zorgverzekeraars/ maatschappijen geen contract afgesloten.
 • Agressief gedrag, verbaal of anderszinds wordt niet getolereerd.
 • Indien u meer dan 2 jaar onze praktijk niet bezocht heeft voor uw periodieke controle ontvangt u een herinneringsbrief van ons. Mocht u hier geen reactie op geven dan volgt eventueel uitschrijving van de praktijk.
 • Indien u bij Famed dubieus debiteur bekend staat verliest u het recht op onze Famed service. 

 

NB: Indien u een van deze bovenstaande regels/ afspraken niet in acht neemt of zich een onregelmatigheid van enige andere aard voordoet behoudt IJsselstate Tandartsen zich het recht voor de behandeling van u als patiënt af te breken en heeft onmiddellijke uitschrijving tot gevolg. Tussentijds kunt u dan nog uitsluitend aanspraak maken op spoedeisende tandheelkundige zorg van IJsselstate Tandartsen tot het moment dat u een andere tandarts/ zorgverlener heeft gevonden en op voorwaarde dat u de factuur middels PIN-betaling aan de receptie afrekent.

Betalingsvoorwaarden Famed en Medicas

Deze staan ook vermeld op de achterkant van de door u ontvangen nota van Fa-med.

Fa-med B.V. verzorgt de debiteurenadministratie voor medische beroepsbeoefenaren en instellingen in de gezondheidszorg.
(http://www.spreekkamer.net/Fa-med.htm)

 • U kunt de rekening na betaling indienen bij uw zorgverzekeraar indien de op de ommezijde vermelde behandelingen voor (gedeeltelijke) vergoeding in aanmerking komen.
 • U blijft zelf te allen tijde verantwoordelijk voor de betaling binnen 30 dagen. Dat geldt ook indien u de rekening rechtstreeks door uw zorgverzekeraar aan Famed laat voldoen.
 • De aan de ommezijde vermelde verrichtings- of behandelingscodes zijn bij uw zorgverzekeraar bekend.


Fa-med hanteert de volgende betalingsvoorwaarden*

 • De door zorgverleners gedeclareerde bedragen voor honoraria, kosten en andere vergoedingen, voortvloeiende uit de consultatie c.q. de behandeling of verrichting ten behoeve van de patiënt** zijn direct opeisbaar.
 • Het notabedrag dient binnen 30 dagen na de notadatum op de rekening van Fa-med te zijn overgemaakt.
 • Is het verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen voldaan, dan is de patiënt in gebreke en is Fa-med gerechtigd, zonder nadere ingebrekestelling, over te gaan tot incassomaatregelen.
 • Fa-med zal na de termijn van 30 dagen en betalingsherinnering, zonder nadere aanzegging, de wettelijke rente over de verschuldigde (restant) hoofdsom in rekening brengen.
 • Alle gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten komen ten laste van de patiënt. De buitengerechtelijke kosten zijn als volgt samengesteld: 15% van de gedeclareerde ter incasso gegeven hoofdsom met een minimum van € 37,00 ***. Deze kosten worden tezamen met de wettelijke rente in rekening gebracht indien de patiënt niet binnen 30 dagen na de notadatum heeft betaald.

 

* De betalingsvoorwaarden van Fa-med B.V. te Amersfoort zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland te Amersfoort onder nummer 31043929.

 

** Hieronder wordt in voorkomende gevallen mede verstaan de wettelijke vertegen- woordiger van patiënt.

*** Alle genoemde bedragen zijn exclusief B.T.W.

 

Medicas is verantwoordelijk voor de incassoprocedure die via Fa-med gecommuniceerd wordt.
Medicas betalingsvoorwaarden zijn van toepassing, welke zijn gedeponeerd bij de KvK te Breda. http://www.medicas.net/betalingsvoorwaardenMCbv.pdf


Privacy

Zorgaanbieders verstrekken gegevens aan Fa-med. Dit is nodig voor een heldere specificatie van declaraties. Fa-med hanteert het privacyreglement en gaat dus vertrouwelijk met gegevens om. Heeft u bezwaren, neem dan contact op met uw zorgaanbieder.

Uw mening telt

Wij vinden het erg belangrijk om te weten hoe u uw bezoek aan IJsselstate Tandartsen heeft ervaren.
Bent u tevreden? Dan zijn wij blij met uw compliment.
Bent u niet tevreden? Dan doen wij graag ons best om daar wat aan te doen.
 

Klacht of onvrede
Bespreek uw onvrede eerst met de direct betrokkenen; tandarts, assistent of receptionist. Op deze manier geeft u deze de gelegenheid iets te herstellen of te verbeteren.

Een klacht bespreken met de direct betrokkene is niet altijd even makkelijk. Wilt u hulp bij het aangegaan van zo’n gesprek neem dan contact op met de praktijk en vraag om advies.
Er zal op een speciaal hiervoor ontworpen formulier een ‘registratie ter verbetering’ gedaan worden. Deze registratie wordt intern besproken met de betrokkene dan wel met het gehele (tandheelkundig) team. Uw ontvangt altijd een reactie.
U kunt ook een ‘klanttevredenheidsformulier’ op vragen bij de receptie. Uw opmerkingen worden ter verbetering voorgelegd aan het tandheelkundig team. Uw verbeterpunten worden in een commissie besproken om te bezien of er op korte of langere termijn iets aan gedaan kan worden.
Jaarlijks onderzoekt IJsselstate Tandartsen de tevredenheid van haar patiënten en medewerkers middels enquêtes en werkt op deze manier aan verbetering en optimalisatie.

TIP: U kunt uw klacht/ verbeterpunt ook per post of email verzenden naar IJsselstate Tandartsen.

Noorder Parallelweg 65
6951 AA Dieren
0313 416 560
Dennis@ijsselstate.nl 
 

Klachtencommissie
IJsselstate Tandartsen is aangesloten bij de NMT (Nederlandse Maatschappij voor Tandheelkunde) en de ANT (Associatie Nederlandse Tandartsen) . Hier kunt u uw klacht ook schriftelijk indienen bij de klachtencommissie.

Deze commissie is onafhankelijk. Zij onderzoekt uw klacht en geeft u de gelegenheid uw klacht toe te lichten in een hoorzitting. Tijdens deze zitting wordt ook degene over wie u een klacht heeft ingediend gehoord. De commissie doet een uitspraak of uw klacht wel of niet gegrond is.